Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
1. ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร
2. บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
4. ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
 
ภารกิจและหน้าที่การบริหารราชการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดลักษณะงาน ดังนี้
1. งานอำนวยการ ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานบริหารงานบุคคล และงานทะเบียนพล
1.3 งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม การรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดระบบงาน ตลอดจนงานพัฒนาต่างๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
1.4 งานคดี และงานวินัย
1.5 งานสวัสดิการ
1.6 งานนิติการ งานกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง
1.7 งานศึกษาอบรม
1.8 งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
1.9 งานงบประมาณและการเงิน
1.10 งานพัสดุ
1.11 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น การบริหารจัดการเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ งานควบคุมดูแลระบบตรวจคนเข้าเมือง PIBICS เป็นต้น
1.12 งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทางเว็บไซต์ สถานีวิทยุท้องถิ่น สื่อออนไลน์อื่นๆ สื่อโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
1.13 งานข้อมูล งานทะเบียนและงานสถิติ ตามภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
1.14 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ
   
2. งานบริการคนต่างด้าว ประกอบด้วย
2.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้อง พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุญาตของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2.4 งานตรวจสอบการออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่
2.5 งานจัดทำหลักฐานการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก
2.6 การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนเข้า - ออก ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
2.7 งานทะเบียนคนต่างด้าว
2.8 งานพิจารณาและสอบสวนคำร้อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
2.9 งานตรวจลงตรา, งานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และงานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
2.10 งานพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
2.11 ดำเนินการเกี่ยวกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน , กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม เป็นต้น
2.12 งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ในความรับผิดชอบ
2.13 งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม
2.14 งานดำเนินการเสนอเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตรา หรือการยกเว้นการตรวจลงตรา
2.15 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณี คน ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.16 งานดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของ เจ้าบ้าน, เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.17 งานเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.18 งานควบคุมและจัดทำหลักฐานต่าง ๆ กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่ส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ ประสานขอความร่วมมือ
2.19 งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งงานตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
2.20 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ
   
3.งานสืบสวนปราบปราม ประกอบด้วย
3.1 งานสืบสวนป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 งานป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (สัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา) รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น
3.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคัดแยกเหยื่อตามระเบียบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3.5 งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.6 งานสืบสวนหาข่าวด้านการเมือง และด้านความมั่นคง ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.7 งานสืบสวนหาข่าวเพื่อรองรับนโยบายด้านยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.8 งานรักษาความสงบเรียบร้อยในกรณีคนต่างด้าวประท้วง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม หรือการชุมนุมเรียกร้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.9 งานควบคุมคนต่างด้าวตามมาตรา 37 และ มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
3.10 งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
3.11 งานพิสูจน์สัญชาติ
3.12 งานดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
3.13 งานจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ การจับกุมคนต่างด้าว และจัดทำข้อมูลคนต้องห้ามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ
3.14 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.15 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย งานถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวน การชุมนุม การประท้วง และการนัดหยุดงาน งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง งานชายแดน การข่าวด้านความมั่นคง และการป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย
3.16 งานประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.17 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

 

4.งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
4.1 ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร
   
 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration