Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชา
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
1.บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
   และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
3.ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
 
ภารกิจและหน้าที่การบริหารราชการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดลักษณะงาน ดังนี้
1. งานอำนวยการ ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการและสารบรรณ
1.2 งานบริหารงานบุคคล และงานทะเบียนพล
1.3 งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม การรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดระบบงาน ตลอดจนงานพัฒนาต่างๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1.4 งานคดี และงานวินัย
1.5 งานสวัสดิการ
1.6 งานนิติการ งานกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง
1.7 งานศึกษาอบรม
1.8 งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
1.9 งานงบประมาณและการเงิน
1.10 งานพัสดุ
1.11 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น การบริหารจัดการเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 งานควบคุมดูแลระบบตรวจคนเข้าเมือง PIBICS เป็นต้น
1.12 งานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทราบ โดยผ่านทางเว็บไซต์, สถานีวิทยุท้องถิ่น, สื่อออนไลน์อื่นๆ, สื่อโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
1.13 งานข้อมูล งานทะเบียนและงานสถิติ ตามภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
1.14 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ
2. งานบริการคนต่างด้าว ประกอบด้วย
2.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2.3 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้อง พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขออนุญาตของคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2.4 งานตรวจสอบการออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่
2.5 งานจัดทำหลักฐานการสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อ กลับเข้ามาอีก
2.6 การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนเข้า - ออก ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
2.7 งานทะเบียนคนต่างด้าว
2.8 งานพิจารณาและสอบสวนคำร้อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
2.9 งานตรวจลงตรา, งานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และงานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
2.10 งานพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
2.11 ดำเนินการเกี่ยวกับการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน , กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม เป็นต้น
2.12 งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ในความรับผิดชอบ
2.13 งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวสูญหาย ชำรุด หมดอายุ หรือเปลี่ยนสัญชาติไปจากเดิม
2.14 งานดำเนินการเสนอเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ตรงตามประเภทการตรวจลงตรา หรือการยกเว้นการตรวจลงตรา
2.15 งานดำเนินการเกี่ยวกับการรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กรณี คน ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.16 งานดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยของ เจ้าบ้าน, เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
2.17 งานเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
2.18 งานควบคุมและจัดทำหลักฐานต่าง ๆ กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาและให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามที่ส่วนราชการ หรือองค์กรต่างๆ ประสานขอความร่วมมือ
2.19 งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งงานตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
2.20 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ
3.งานสืบสวนปราบปรามและงานความมั่นคง ประกอบด้วย
3.1 งานสืบสวนป้องกัน ปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 งานป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (สัญชาติเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชา ) รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) หรือคณะกรรมการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็นต้น
3.3 งานควบคุมคนต้องห้าม ได้แก่ การบริหารจัดการควบคุม ดูแล ห้องกักคนต่างด้าว รวมทั้งงานพิจารณาผลักดัน ส่งกลับคนต่างด้าว
3.4 งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง รวมทั้งบุคคลซึ่งกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดอาญาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคัดแยกเหยื่อตามระเบียบ ตลอดจนความผิดอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 งานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว รวมทั้งกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3.6 งานประมวลผลการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.7 งานสืบสวนหาข่าวด้านการเมือง และด้านความมั่นคง ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.8 งานสืบสวนหาข่าวเพื่อรองรับนโยบายด้านยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายสากล และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.9 งานรักษาความสงบเรียบร้อยในกรณีคนต่างด้าวประท้วง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม หรือการชุมนุมเรียกร้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3.10 งานควบคุมคนต่างด้าวตามมาตรา 37 และ มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
3.11 งานดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
3.12 งานพิสูจน์สัญชาติ
3.13 งานดำเนินการสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
3.14 งานจัดทำข้อมูล ทะเบียน สถิติ การจับกุมคนต่างด้าว และจัดทำข้อมูลคนต้องห้ามของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
3.15 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.16 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย งานถวายความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่สำคัญ, งานรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการเดินขบวน การชุมนุม การประท้วง และการนัดหยุดงาน, งานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง งานชายแดน การข่าวด้านความมั่นคง และการป้องกันหรือระงับการก่อวินาศภัย
3.17 งานประสานงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.18 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการเป็นกรณีพิเศษ

 

  |
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected]
www.facebook.com/immbuengkan