:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ:
main menu
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ลักษณะงานและภารกิจ
 นโยบายการปฏิบัติงาน
 โครงสร้างการบริหาร
 บุคลากร
 สถิติการทำงาน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
block จองคิวขออยู่ต่อ
block แผนที่
boss
พ.ต.ท.วัลลภ ขุนหมื่นสวญ.ตม.จว.บึงกาฬ
 
 

 
 
 
 
conference programme

 
 
 
 
 

  2(2)

 

information
ประกาศ : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประเภทโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 2 รายการ
คูณสมบัติ TV LED
 

ประกาศ : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน่ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ

คูณสมบัติ เครื่องปรับอากาศ
 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด
New information about over stay in the Kingdom.