Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
:: พ.ศ.2492 ทางราชการได้ก่อตั้ง ด่าน ตม.บึงกาฬขึ้นโดยมี นายบุญเทียม จันทร์วิไล ทำหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบึงกาฬ เป็นคนแรก
:: พ.ศ.2532 ได้มีการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อทำการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่าง อ.บึงกาฬ กับ เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยทาง อ.บึงกาฬได้เปิดตลาดนัดไทย-ลาว ขึ้นในวันอังคาร และวันศุกร์
:: พ.ศ.2535 ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2535 เห็นชอบในหลักการให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่าง อ.บึงกาฬ กับ เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว และ มท. ได้มีประกาศให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2536
:: พ.ศ.2540 มท. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 6 พ.ค.2540 ให้ด่าน ตม.บึงกาฬ รับผิดชอบพื้นที่ อ.ปากคาด เพิ่มเติมอีกหนึ่งอำเภอ
:: พ.ศ.2552  เมื่อ 7 ก.ย.2552 สตม. ปรับโครงสร้างตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ให้ยุบเลิกศูนย์ตรวจคนเข้าเมือง ประจำภาคต่างๆ โดยกำหนดให้มี บก.ตม. 6 แห่ง ตม.จว. และ ด่าน ตม. จึงส่งผลให้ ตม.บึงกาฬ เป็นด่านในปกครองของ ตม.จว.หนองคาย บก.ตม.4
:: พ.ศ.2554 ประกาศ ตร. กำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) ลง 22 มี.ค.2554 กำหนดให้จัดตั้ง ตม.จว.บึงกาฬ
:: พ.ศ.2559 เมื่อ 5 เม.ย.2559 ตม.จว.บึงกาฬ ได้รับการยกฐานะเป็นระดับ กก. ตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2559
 
 
 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration