<< ย้อนกลับหน้า ITA
 

 
1 IMM 108 Think Fast & Talk Smart
2 คู่มือภาษาต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
3 คู่มือการใช้ภาษาต่างประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4 คู่มือภาษาอังกฤษ สตม.
5 ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง
6 กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือการกำชับปฏิบัติ/แนวทางการปฏิบัติการตรวจลงตรา การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และ Re-entry permit
7 คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาคำแปลเป็นภาษาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป The Rights of the Accused Translations to EU Languages
8 คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
10 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ
11 คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
12 คู่มือการฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ
13 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
14 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายว่าด้วยการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุม การแจ้งการควบคุมตัวและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว พ.ศ.2566
15 แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ
16 กฎหมาย
17 ระเบียบคำสั่ง
   
   
 
 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส |

   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan