<< ย้อนกลับหน้า ITA
<< กลับหน้าแรก
 
 
 
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร
  O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ
  O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O4 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถามตอบ/รับฟังความคิดเห็น
  O5 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
   
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  O6 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน
  O7 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
  O8 คู่มือการให้บริการประชาชน
  O9 E-service
  O10 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
   
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O12 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
  O13 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  O14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
   
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O16 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  O17 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)
  O18 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
  O19 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
  O20 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
  O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  O22 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ
   
:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  O23 มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O24 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   

 

 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส |

   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan