<< ย้อนกลับหน้า ITA
 

1. คู่มือสำหรับประชาชน ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง    ไทย (Thai)
2. Content Service    English
3. การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
4. การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
5. การขออยู่ต่อ
6. การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต ราชการ)
7. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
8. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
9. การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี
10. งานบริการแรงงานต่างด้าว (MOU)
11. งานทะเบียนคนต่างด้าว
12. บริการอื่น ๆ
 
 
 

ติดต่อสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส |

   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan