Untitled Document
หน้าแรก
โครงสร้าง อัตรากำลัง
และข้อมูลผู้บริหาร
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
พื้นที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนากำลังพล
รายงานการปฏิบัติราชการ
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ
ติดต่อเรา
 
 
 

ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 
วันที่ 12 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.จตุพร เนวะมาตย์ ผกก.ตม.จว.บึงกาฬ ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการประเมิน จำนวนข้อคำถาม ตัวชี้วัด สัดส่วนน้ำหนักคะแนน และเครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

 
   
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 289 หมู่ที่ 9 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทร. 042 491 832
แฟกซ์ : 042 491 832 ต่อ 108
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
[email protected] , [email protected]
www.facebook.com/immbuengkan , www.facebook.com/buengkan77immigration